Kallelser till informationsmöte samt Vårmöte

Kallelse till informationsmöte

Välkommen till informationsmöte tisdagen 12:e februari kl 19.00 på andra våningen i klubbhuset.
Styrelsen kommer att informera om vad som kommer att hända under säsongen 2019.

 

Kallelse till Vårmötet

Medlemmarna i Landskrona Golfklubb kallas härmed till Vårmöte.
Mötet äger rum tisdagen 19:e mars kl 19.00 på andra våningen i klubbhuset

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat– och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets– och räkenskapsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition avöverskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 11. Övriga frågor (information och diskussion)

 

Möteshandlingarna finns att tillgå på hemsidan eller på kansliet fr.o.m. tisdagen 5:e mars.

 

Kommentarer