Kallelser till Informationsmöte samt Höstmöte

Informationsmöte

Informationsmötet äger rum torsdagen den 17:e oktober kl 19.00 på andra våningen i Brasseriet.
Styrelsen kommer bl a att informera om vad som händer på Höstmötet den 19:e november

Höstmötet

Höstmötet äger rum tisdagen 19:e november kl 19.00 på andra våningen i Brasseriet. 

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
  mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det
  kommande verksamhets– och räkenskapsåret.
 7. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår.
  Val av
  a) klubbens ordförande för en tid av 1 år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  c) ev. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 9. Övriga frågor (information och diskussion)

Kommentarer